Magdalena Berger

Kasam i skolan
Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan är undertiteln på en av mina böcker. Den handlar bland annat om att stärka elevers skydd mot fysisk och psykisk ohälsa och skapa bättre förutsättningar för lärande! Men den handlar också om att arbeta med Kasam - Känsla av sammanhang för att stärka personalens skydd mot ohälsa.

Genom att arbeta tillgängligt och inkluderande med KASAM som modell i skolan får vi elever att känna: 

▪️ BEGRIPLIGHET
▪️ HANTERBARHET
▪️ MENINGSFULLHET

Att arbeta med KASAM får elever att ägna energi åt själva lärandet. Det gör att de lär sig bättre, kan fokusera och ta till sig kunskaper. I stället för att vi ska ha långa behovslistor med förslag på anpassningar kan vi börja med att utgå från alla elever känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i skolan och undervisningen. Redan där kommer vi inse att vi behöver tillgängliggöra lärmiljön i högre grad. Att vi fokuserar på gruppens behov innebär att vi reducerar antalet extra anpassningar på individnivå. 
 
 
 
(null)